Tuition Fees

  • Tuition Fees 2019-2020
  • Tuition Fees 2016-2017

کریێن خواندنێ بو سالا خواندنێ ٢٠١٩-٢٠٢٠

کرێیا خوێندنا بالا ل زانکویا بو سالا خوێندنا ٢٠١٩-٢٠٢٠، نڤێسارا ژمارە ١٧٠٣/٣ ل ڕێکەفتی ٢٠٢٠/١٠/١٩.

نڤێسارا ژمارە ٦٥٠/٣ ل ڕێکەفتی ٢٠٢٠/٢/١٩.

کریێن خواندنێ بو سالا خواندنێ ٢٠١٦-٢٠١٧

کرێیا خواندنا پارالێل ماستەر/دکتورا ل زانکویا زاخو